Algemene voorwaarden

WMW BV

Artikel 1. Toepassingsgebied

1.1
Alle contracten die tot stand komen tussen WMW BV en de klant zijn onderworpen aan de voorliggende voorwaarden, waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen. Enkel wanneer de zaakvoerder een goedkeuring geeft voor elke offerte is er sprake van een overeenkomst.

Andere of tegengestelde voorwaarden van de klant, zelfs deze vermeld op zijn bestelbonnen of andere documenten, worden voor niet-geschreven gehouden. In geen geval kan het stilzwijgen van WMW BV worden geïnterpreteerd als een aanvaarding van andere voorwaarden.

1.2
Alle contracten worden afgesloten op de zetel van WMW BV.
Artikel 2. Offertes/prijsbestekken

2.1
De door WMW BV gemaakte offertes of prijsbestekken zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven.

Prijsopgaven zijn vrijblijvend en zonder verbintenis, eventuele wijzigingen t.o.v. de offerte worden later verrekend.

Offertes of prijsbestekken opgemaakt aan de hand van een meetstaat worden geverifieerd op de werf bij aanvang of tijdens de werken. Eventuele afwijkingen worden onmiddellijk verrekend in meer- of minprijs.

2.2
De overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van aanvaarding van de prijsofferte door de klant aan WMW BV.

2.3
Op het einde van de werkzaamheden zal steeds een exacte opmeting van de werken worden gedaan.
Aan de hand van deze opmeting wordt het saldo van de werken berekend.

Het door de klant te betalen saldo betreft de totale rekening van de werken, verminderd met eventuele betaalde voorschotten.

2.4
Raamopeningen worden voor 50 % meting afgetrokken. Dit wordt voor elk project specifiek berekend.

WMW BV volgt de voorschriften en details van de leverancier en systeemhouder, wat betreft verwerking, plaatsing en detail uitvoering.

2.5
Op het moment dat de stelling wordt geplaatst, zal de vlakheid en pas van de te bepleisteren gevels, wanden, plafonds, luifels, oversteken worden gecontroleerd.

Een afwijking dient onmiddellijk te worden gemeld en noodzakelijke uitvullingen worden in overleg bepaald en verrekend in meer- of minprijs.

2.6
De in een offerte of prijsbestek vermelde prijzen zijn in euro’s en zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Bijkomende werken zullen verrekend worden aan 45,00 EUR/uur. Geveldesign kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor enige schade aan het te demonterende deel.

Volgende zaken zijn niet voorzien tenzij expliciet vermeld in de offerte.

-Verwijderen en terugplaatsen van verlichting.

-Plaatsen van ventilatie roosters.

-Het verwijderen van deurbel en terugplaatsen.

-Huisnummer verwijderen en terugplaatsen

-Isolatiedikte aan de dagkanten wordt aangepast aan de dikte die mogelijk is aan de ramen tenzij het expliciet wordt vermeld in de offerte.

-Indien er zonnepanelen of een zonneboiler aanwezig is op een dak waar wij dienen te werken gelieve deze te laten verwijderen tenzij anders overeengekomen.

-Het verwijderen van rolluiken of zonnetenten: gelieve deze te laten verwijderen en terugplaatsen in samenspraak met ons zodat wij de bevestigingsblokken kunnen plaatsen op de juiste plaats.

-Verlengen van gevelkraantje. (Water)

-Verwijderen van beplanting aan of tegen de gevel.

-Verwijderen van airco.

-Verwijderen van schouwen op het dak of tegen gevel INOX enz….

-Het verwijderen van beplanting tegen of naast de gevel.

2.7
WMW BV heeft het recht de prijzen aan te passen ten gevolge van koerswijzigingen op de internationale markten.

Artikel 3. Uitvoeringstermijnen
De op de offerte aangeduide uitvoeringstermijnen zijn slechts indicatief en kunnen door WMW BV worden gewijzigd.

Vertraging in uitvoering kan in geen enkel geval aanleiding geven tot betaling van gelijk welke vorm van schadevergoeding of tot ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 4. Verplichtingen van de klant bij aanvang van de werken
4.1
De klant dient tijdens de gehele duur van de werken te voorzien in:
– Water;
– Elektriciteit (220v/16amp);
– Permanente toegang tot de zekeringskast;
– Permanente toegang tot een toilet. Indien er geen toegang is, of er werd geen toilet voorzien, zal er door WMW BV één toilet worden voorzien op kosten van de klant. Dit betreft een extra-kost, dewelke op de eindfactuur zal worden aangerekend.
– Vrije toegang tot de werf, namelijk deze dient bereikbaar te zijn met een vrachtwagen op een 2 meter vrije zone over de lengte van de te bepleisteren gevels,
– Een plaats om materialen te stockeren;

4.2
Indien het noodzakelijk is dat WMW BV de eigendom van de buren betreedt, dient de klant voorafgaandelijk een schriftelijke toelating met als bijlage een staat van bevinding van de te betreden eigendom te bekomen, en deze uiterlijk de dag voor de aanvang van de werken over te maken aan WMW BV .

4.3
De klant dient voor de aanvang van de werken de eventuele aan of op de gevel bevestigde verlichting, reclameborden, kabels, lampen, parlofoons, zonnewering, tenten,… verwijderen.

Indien de klant verzoekt dat WMW BV overgaat tot verwijdering, kan WMW BV niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele beschadigingen. De verwijdering zal door WMW BV in regie gebeuren.

4.4
De klant dient voor de aanvang van de werken de plaatsing van een stelling of inname van de openbare weg aan te vragen. Deze bijkomende kosten zijn ten laste van de klant.

Indien WMW BV hiervoor het nodige dient te doen, wordt er 100,00 EUR extra aangerekend, meer de kosten van de inname van de openbare weg.

Artikel 5. Verborgen gebreken
Indien bij het afkappen van de bestaande bepleistering tijdens de voorbereidende werken verborgen gebreken worden vastgesteld, maakt een eventuele herstelling ervan geen deel uit van de offerte.

Artikel 6. Schade veroorzaakt door derden
Indien er tijdens en na de werken beschadigingen door derden worden veroorzaakt, zullen de kosten van de herstelling door WMW BV worden verrekend in meerwerk.

Artikel 7. Annulatie
Indien de aanvraag door WMW BV of de klant wordt geannuleerd, zal de facturatie plaatsvinden in het stadium van de uitvoering waarin de werken zich bevinden. Het aangerekend bedrag zal bestaan uit het reeds betaalde voorschot. In elk geval zal steeds een minimumbedrag van 50,00 EUR aangerekend worden.

Artikel 8. Factuurprijs en betaling
8.1
Bij bestelling dient de klant 35% van het totale bedrag te betalen. Na plaatsing van de isolatie betaalt de klant 40% van het totale bedrag. Na beëindiging van de werken zal het resterende bedrag (25%) binnen 8 dagen na factuurdatum worden betaald.

8.2.
Na het verstrijken van bovengenoemde betalingstermijn is de klant in verzuim zonder dat een ingebrekestelling vereist is. Vanaf dat moment is zij een verwijlintrest verschuldigd van 1% per maand, of de wettelijke intrestvoet bepaald overeenkomstig artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, indien deze hoger is.

8.3
Indien de klant in gebreke blijft aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, zal het factuurbedrag bovendien worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 125,00 EUR, onverminderd het recht op een redelijke schadeloosstelling voor eventuele invorderingskosten overeenkomstig artikel 6 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

8.4
Bij niet betaling van de factuur behoudt WMW BV het recht om de werkzaamheden niet verder te zetten, en aan een volgende werf te beginnen. Dit betekent dat pas na afwerking van deze laatste werf de werkzaamheden opnieuw zullen worden aangevat.

“Indien de stelling dient verwijderd te worden en achteraf opnieuw dient geplaatst te worden, gebeurt dit op kosten van de klant. Extra kosten voor de aanvraag van en het huren van een parking en trottoir zullen ten laste zijn van de klant.”

8.5
De klant kan geen enkel bedrag inhouden als borg.

8.6
De betaling houdt in dat de gepresteerde werken conform de bestelling werden uitgevoerd, en geen gebreken vertonen.

Artikel 9. Overmacht
9.1

Indien WMW BV door overmacht tijdelijk verhinderd wordt haar verplichtingen na te komen, worden deze opgeschort.

9.2
Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan WMW BV zijn toe te rekenen. Hieronder wordt mede begrepen; stakingen, slechte weersomstandigheden, vorst, niet voorzienbare omstandigheden bij toeleveranciers of derden waarvan WMW BV afhankelijk is.

9.3
Indien een overmachtssituatie als bedoeld in dit artikel langer duurt dan één maand, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Heeft WMW BV bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk haar verplichtingen voldaan, dan is zij gerechtigd dit gedeelte afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
10.1
WMW BV zal in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte, onrechtstreekse, economische schade of voor schade aan de reputatie of derving van winst, van kansen tot contracteren enz..

De schadebeperking is eveneens van toepassing op de werknemers en aangestelden van WMW BV.

10.2
In geval van vergissing of slechte afwerking beperkt de aansprakelijkheid van WMW BV zich tot de factuurwaarde. Er kan geen bijkomende schadevergoeding van WMW BV worden gevraagd.

10.3
Het bedrag van de schade kan in geen geval in mindering worden gebracht van de te betalen factuur.
De verzekeringsmaatschappij van WMW BV doet de verdere afhandeling.

Geveldesign kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade aan de rolluiken.
En voorziet hier ook geen garantie op deze werken !
Deze werken is het aangeraden dat degene die de rolluiken heeft geplaats deze verwijdert en in samenspraak met Geveldesign terugplaatst.

10.4
Elke schadeclaim dient binnen 8 dagen per aangetekend schrijven worden overgemaakt aan WMW BV.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud
In afwijking van artikel 1583 Burgerlijk Wetboek blijven de geleverde goederen, ook al werden deze goederen geïncorporeerd, eigendom van WMW BV tot op het ogenblik van de volledige betaling van de prijs in hoofdsom, intresten en eventuele kosten. Bij betaling met cheque of door overschrijving gebeurt de eigendomsoverdracht na definitief incasso van de bedragen.

Alle risico’s vallen ten laste van de koper vanaf levering.

Artikel 12. Klachten
Op straffe van verval dient de klant elke klacht of protest binnen 8 dagen na de beëindiging van de werkzaamheden per aangetekend schrijven over te maken aan WMW BV.

Artikel 13. Bevoegdheid
Elk geschil zal worden beslecht door de rechtbanken van Mechelen.

Artikel 14. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen WMW BV en de klant is het Belgisch recht van toepassing.

Artikel 15. Geldigheid
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden voor ongeldig wordt gehouden of nietig wordt verklaard, zal dit geen invloed hebben op de toepassing van de overige bepalingen ervan

Artikel 16. Uitzonderlijke-clausule
16.1 Geveldesign-Houtbouw BV is louter verantwoordelijk is voor de commerciële en administratieve afhandeling van de dossiers, WMW BV is de enige die verantwoordelijk is voor de correcte en tijdige uitvoering van opdrachten en aldus de enige medecontractant van de bouwheer.

16.2 WMW BV of zijn zaakvoerders heeft steeds de eindbeslissing om het project al dan niet te aanvaarden.

Artikel 17. GDPR-clausule
Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens die wij van u ontvangen met het oog de uitvoering van de overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang.
De verwerkingsverantwoordelijke is Geveldesign – Houtbouw BV Lammerdries-Winkelstraat 14B 2250 Olen. Deze persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van voormelde doeleinden voor de verwerking.

De klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens die hij aan ons bezorgt en verbindt er zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan ons heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van ons en onze medewerkers zou ontvangen.
De klant bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op de inzage, verbetering, het wissen en bezwaar.